Õppekava

Lümanda Karu- Kati Lasteaia õppekavas on sätestatud: 

 • Lasteasutuse liik ja eripära;
 • lasteaia tegevuse üldeesmärgid, missioon ja visioon;
 • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted; kasvatusvaldkonnad;
 • õpikäsitlus; lapse üldoskused; õppe- ja kasvatustöö organiseerimine;
 • lapse arengutaseme hindamise ja analüüsi põhimõtted ja korraldus;
 • erivajadustega laste arengu toetamine ja selle korraldus;
 • koostöö põhimõtted lapsevanemaga, sealhulgas ka selle korraldamine; õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja sisu ning lapse arengutaseme eeldatav tulemus peale vanusele vastava õppeprogrammi läbimist valdkonniti;
 • õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

Lümanda Karu- Kati Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös läbi loovuse, looduse ja mängulise õppimise. Laps õpib läbi kodukandi looduse ja pärimuskultuuri, väärtustades oma kodu ja peret.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Missioon: Lasteaia missiooniks on laste arengu toetamine, alushariduse omandamise võimaldamine, lastele turvalise, rahumeelse ja meeldiva päevahoiu pakkumine ning vanematele igakülgse nõu ja abi andmine kasvatusküsimustes.

Visioon: Lasteaed on kogukonnas hästitoimiv hea mainega hariduskeskus, kus pidevalt õppiv ja arenev personal teeb kõik selleks, et olla perekonnale abiks ja toeks lapse kasvatamisel aktiivselt tegutsevaks, ühiskonnas toimetulevaks ja tervislikke eluviise väärtustavaks inimeseks.  Lasteaias on loodud väga head tingimused laste igakülgseks individuaalseks arenguks, kus laps tunneb ennast turvaliselt ja koduselt.

Lasteaia põhiväärtused:

 • Lapsest lähtumine
 • Koostöö
 • Sõbralikud suhted
 • Loovus
 • Professionaalsus
 • Hoolimine