Õppekava

Lümanda Karu- Kati Lasteaia õppekavas on sätestatud: 

 • Lasteasutuse liik ja eripära;
 • lasteaia tegevuse üldeesmärgid, missioon ja visioon;
 • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted; kasvatusvaldkonnad;
 • õpikäsitlus; lapse üldoskused; õppe- ja kasvatustöö organiseerimine;
 • lapse arengutaseme hindamise ja analüüsi põhimõtted ja korraldus;
 • erivajadustega laste arengu toetamine ja selle korraldus;
 • koostöö põhimõtted lapsevanemaga, sealhulgas ka selle korraldamine; õppe- ja kasvatustöö eesmärgid ja sisu ning lapse arengutaseme eeldatav tulemus peale vanusele vastava õppeprogrammi läbimist valdkonniti;
 • õppekava uuendamise ja täiendamise kord. 

Lümanda Karu- Kati Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgse ja järjepideva arengu toetamine kodu ja lasteasutuse koostöös läbi loovuse, looduse ja mängulise õppimise. Laps õpib läbi kodukandi looduse ja pärimuskultuuri, väärtustades oma kodu ja peret.

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused.

Meie missioon: Usalduslik ja avatud koostöö perega toetab lapse kasvamist looduslähedases ja loovas keskkonnas.

Meie visioon: Meilt sirguvad uudishimulikud, endasse uskuvad, loovad ja ümbritsevast hoolivad õnnelikud lapsed.

Meie põhiväärtused:

 • Usaldus: pädev ja kutsemeisterlik personal, jagatud arusaamad, empaatilised ja avatud suhted, ühtehoidev kogukond, vastastikune austus ja hea huumorimeel.
 • Turvalisus: tervist ja loodust väärtustav, mänguline töö- ja kasvukeskkond.
 • Uudishimu ja loovus: uurimine, leidlikkus, lapsest lähtumine ja uuendusmeelsus.

Õppekava nähtaval ELIISi keskkonnas.