MTÜ Karu – Kati õpituba

MTÜ Karu-Kati Õpituba loodi 14. jaanuaril 2011 Saaremaal Lümanda vallas asuva Lümanda Karu-Kati Lasteaia töötajate poolt. Hiljem liitusid MTÜ-ga ka lasteaias käivate laste vanemad ja kodus olevate eelkooliealiste laste vanemad.

Meie MTÜ eesmärgiks on põhikirja kohaselt soodsate võimaluste loomine Lümanda valla eelkooliealiste laste arendamiseks otsustusvõimelisteks ja loovateks isiksusteks. Põhieesmärgi elluviimiseks MTÜ muuhulgas:

  • aitab kaasa Lümanda valla eelkooliealiste laste arengule ja Lümanda lasteaia õppetööle ühisürituste, ekskursioonide, koolituste ja õppepäevade korraldamisega;
  • toetab lastevanemate ja perede koolitamist väärtushinnangute muutmiseks, keskkonnatead-likkuse tõstmiseks, lapse kasvatusküsimustes orienteerumiseks;
  • toetab Lümanda Karu-Kati lasteaia laste õpi- ja kasvukeskkonna parandamist ning lasteaia personali täiendõppe läbiviimist;
  • korraldab heategevuslikke üritusi ja kogub annetusi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
  • teeb koostööd samalaadsete asutustega kodu- ja välismaal.

MTÜ loomise esialgne mõte tulenes lasteaia töötajate koolitusvajadusest. Hilisem lastevanemate liitumine on MTÜ tegevust mitmekesistanud, kuid üldine eesmärk on meie laste heaolu igatine parandamine. Teeme seda läbi erinevate ühisürituste, lasteaia töötajate ja lastevanemate koolitamise ning lasteaia jaoks erinevate vahendite muretsemise.

MTÜ Karu – Kati õpituba juhatus

Anni Roost

Merle Simmer

Iti Teller

Ootame MTÜ liikmeteks kõiki Lümanda kandi inimesi, kellele on südamelähedased meie eelkooliealiste laste käekäik ja haridus ja kes soovivad meie vahvate ettevõtmiste organiseerimises kaasa lüüa. Liikmeks astumise sooviga pöörduge mõne juhatuse liikme poole.

MTÜ Karu- Kati Õpituba on tänulik iga väiksemagi toetuse eest

nii on meil rohkem võimalusi laste haridust paremaks ja huvitavamaks muuta, koolitada oma töötajaid, korraldada õppepäevi ja üritusi lastele, lastevanematele, töötajatele ja piirkonna elanikele. Alates 2013. aasta juulist oleme tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas ja meile tehtud annetustelt saate järgmisel aastal tagasi tulumaksu.

MTÜ Karu – Kati Õpituba arveldusarve on EE527700771001969783 LHV pank.
Selgitusse märkida kindlasti MTÜ Karu-Kati Õpituba, ja kui on nimelise suunitlusega toetamise soov, palume märkida ka toetuse nimetus.

Karu-Kati Õpituba blogi