Lapsevanemale

Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.30- 18.00.

Lapsevanema kulud

Lastevanemate poolt kaetavate kulude osa määra on kehtestatud Saaremaa Vallavolikogu 26.10.2018 määrusega nr 57:
https://www.riigiteataja.ee/akt/405012019065 

Lasteaias lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruseks on 18 eurot kuus u?he lapse kohta. Õppekulu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna. Õppekulu kuulub vanema poolt täies ulatuses tasumisele olenemata lapse kohal käidud päevade arvust. Pere teise lapse osas katab lapsevanem 50% õppekulust. Alates pere kolmandast lapsest lapsevanemad õppekulu katmises ei osale. Kolmel suvekuul arvestatse kohatasu vastavalt lapsevanema taotlusel oleva lasteaia kasutamise kuu kohta. Kui suvekuudel lasteaeda ei kasutata, ei arvestata ka kuutasu.
Lasteaia toidupäeva maksumuseks on 2 eurot päeva kohta, millest lapsevanem tasub 1,20 eurot kohaloldud päeva kohta.

Lasteaia koha taotlemine

Lasteaedadesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla haridusteenuste haldamise süsteemis aadressil: https://arno.saaremaavald.ee

Täiendav info: tel 452 5066 Maarja Pildre,
E-post: maarja.pildre@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

Lasteaia nimekirjast väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mis esitatakse lasteaia direktorile. 

1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

https://haridus.saaremaavald.ee

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.

Haridustugiteenused Lümanda Karu-Kati lasteaias

Lümanda Karu-Kati Lasteaias osutavad haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa ja eripedagoog Anneli Saarela.

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on lastele sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoog lasteaias asetab põhitähelepanu laste kohanemis- ja käitumisraskustele lasteaias.

Koostöös lasteaia tugimeeskonnaga ja perekonnaga otsitakse märgatud probleemide põhjuseid ja keskendutakse ühiselt lahenduste leidmisele, et tagada lapsele võimalikult parim toimetulek lasteaias.
Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda telefonil 56618896 või maret.metsmaa@sthk.edu.ee

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ja läbi viimisel. Eripedagoog tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) arendamisega ja on toeks õpioskuste, suulise ja kirjaliku kõne arendamisel ning viib läbi individuaal- ja rühmatunde.
Eripedagoogi poole saab pöörduda telefonil 53409496 või anneli.saarela@sthk.edu.ee

Lasteaia tugimeeskonda kuuluvad:

Triin Hendrikson, tugimeeskonna juht, lasteaia AEVKO, õpetaja

Anneli Saarela, eripedagoog

Maret Metsmaa, sotsiaalpedagoog

Elle Viira, lasteasutuse juht

Vajadusel kaasatakse piirkonna lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja ja tugikeskuse juhtumikorraldaja.