Lasteaiast

Lümanda Karu-Kati lasteaed asub Lümanda külas. Lasteaed kuulub Saaremaa vallale, olles oma  olemuselt munitsipaallasteaed. Lasteaias töötab kolm rühma- nooremate, kuni kolmeaastaste laste rühm Jänkukesed, 3-5 aastaste laste rühm Mõmmikesed ja 5-7. aastaste laste rühm Hundikesed. Oma tegevuses lähtub lasteaed Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja Saaremaa valla seaduslikest aktidest.

Lapse päev lasteaias kujuneb kindla päevakava alusel, kus on arvestatud, et korrapäraselt vahelduksid mängu-, puhke- ja tegevuste ajad. Oma tegevuskavade koostamisel oleme arvestanud, et asume looduslikult kaunis maakohas, seega on meie õppekava  ja tegevused tihedalt seotud looduse tutvustamise ja tundmaõppimisega. Samas ei unusta me lapse põhitegevust – mängu. Laste tegevused püüame teha võimalikult mängulised, palju kasutame draamaelemente oma pidudel ja ühisüritustel. 

MEIE VISIOON: Meilt sirguvad uudishimulikud, endasse uskuvad, loovad ja ümbritsevast hoolivad õnnelikud lapsed.


MEIE MISSIOON: Usalduslik ja avatud koostöö perega toetab lapse kasvamist looduslähedases ja loovas keskkonnas.


MEIE VÄÄRTUSED
Usaldus: pädev ja kutsemeisterlik personal, jagatud arusaamad, empaatilised ja avatud suhted, ühtehoidev kogukond, vastastikune austus ja hea huumorimeel.
Turvalisus: tervist ja loodust väärtustav, mänguline töö- ja kasvukeskkond.
Uudishimu ja loovus: uurimine, leidlikkus, lapsest lähtumine ja uuendusmeelsus.

Lümanda lasteaia hoov